WTI Exercise 16-1     MCAS Yuma (AZ, USA)  –  Heavies + EA-6B’s

WTI Exercise 16-1 MCAS Yuma (AZ, USA) – Heavies + EA-6B’s